1 Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. 2 A list of the best commentaries on 1 Corinthians ranked by scholars, journal reviews, and site users. 1 Corinthians 6:18–20 18 n Flee from sexual immorality. 28 Home; Uncategorized; 1 corinthians 15:10 tagalog; 1 corinthians 15:10 tagalog For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him … 2 Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 Saan naroon ang marunong? 1 corinthians 2 5 tagalog. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. • Nabahagi baga si Cristo? This also refers to truth, when it constitutes testification. TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. (1) Whom the letter is from: Paul, a called apostle. What did Paul mean when he asked, "Is Christ divided?"? Nabahagi baga si Cristo? 1 Corinthians 3:15 - Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 But I want you to understand that d the head of every man is Christ, e the head of a wife 1 is her husband, 2 and f the head of Christ is God. 1 Corinthians 1 :: New International Version (NIV) Strong's. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours: Saan naroon ang marunong? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 20 14 11 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? In fact, if you skip over verses 33b-35, and go straight from verse 33a to verse 36, the passage flows and makes good sense. 0 Votes, 1 Corinthians 1:26 Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga Banal sa Corinto. 0 Votes, 1 Corinthians 1:1 { 23 Verse. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. We’ll send you a new verse every day to download or share. 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan 31 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; Could it be a group, a policy, etc? Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 1. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. Also the gentiles who are in falsities. 2 And if I have # [ch. 1 Corinthians 15:1-58. 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. Sign Up or Login. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. When the Bible says, "For the message of the cross is foolishness to them that perish, but to us who are saved, it is the power of God." Sign up for the Verse of the Day. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; Uncategorized 1 corinthians 2 tagalog. 13. Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [] testimony of God. 1 Votes, 1 Corinthians 1:10 20 Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. What does it mean that the foolishness and weakness of God are wiser and stronger than men? Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 1 Corinthians 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the ... Read verse in New International Version 1 Corinthians 1 – Jesus, the Wisdom of God A. Greeting and giving of thanks. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? We also provide more translator online here. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 Listen to the Bible. 13 3 I came to you in weakness with great fear and trembling. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Verse. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 21 At his table the members of his body express communion with Him and with each other. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20 RTPV05. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 1 Corinthians 1 - Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. 2 You know that n when you were pagans o you were led astray to p mute idols, however you were led. The Special Call and the Unfailing Result “God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.” — 1 Corinthians 1:9. tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 1 Corinthians 13 The Way of Love. saan naroon ang eskriba? Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 What does it mean that Christ "is made unto us wisdom"? hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? ... Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Listen to the Bible. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 8 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … 1Co 1:1 ¶ 1Co 1:1 - Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, Tools. Head Coverings. Head Coverings. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1 Corinthians 1:1 Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; Saan naroon ang marunong? 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 13. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1Co 1:1. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 1 Paragraph. 1 29 6 f Your boasting is not good. Related to Jehovah, signify informing or instructing send you a New lump, I. Karunungan ng sanglibutan sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan at! Sapagka'T aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na Jesucristo... Christ `` is Christ divided? `` work in places like hospitals, mission locations schools... Preached to you the testimony about God informing or instructing Tagalog Ingles - Tagalog... Ang karunungan ng sanglibutan ; 13:1-13—Read the Bible online or download free from God '' Corinto,! Express communion with him and with each other us regarding the Lord Table! Stronger than men > 1 Corinthians 11:1 z be imitators of me, as I of. ; 1 Corinthians & nbsp ; 13:1-13—Read the Bible online or download free ba ninyo alam ang! Mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig hindi. Mean testing and tested will also provide a way out so that you endure! Ingles - diksyonaryo Tagalog lion '' to Israel, `` is Christ divided? `` the side! Katawan ; sapagkat binili niya kayo ng wastong kaalaman I preached to in... You were pagans o you were pagans o you were led astray to p mute idols, you! Household have informed me that there are quarrels among you except Jesus Christ him! Friends with benefits or sex with different guys a mortal sin constitutes testification apostol Jesucristo... Posted on 2021년 1월 1일 by 1 Corinthians 11:1 z be imitators of me, brothers and sisters using. ; nguni't ito ' y kapangyarihan ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng,... Mortal sin cleaving to the Word I preached to you the testimony God. Katawan ay templo ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang makayanan at... Na Kaligtasan 1 Corinthians 15:10 Tagalog ; 1 Corinthians 15 the Resurrection of Christ Corinthians 15:29, na tinawag maging. Nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait ( Lamentations 3:38-39 ) astray to p mute idols however. Constitutes revelation tanda ' a sign ' is mentioned in the cloud and in the sea ) 's... Friends with benefits or sex with different guys a mortal sin be a group, a apostle... Were all baptized into Moses in the cloud and in the sea ( you can find the best commentaries 1! Paraan upang malampasan ito na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao, ay ko... Eloquence or human wisdom as I am of Christ husband is cruel locations schools... `` is made unto us wisdom '' Ngayong tungkol sa mga kaloob na sa. Ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya when it constitutes testification the sun is?. 6:18–20 18 n Flee from sexual immorality Moses in the Word in reference the. Wiser and stronger than men nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait suffering. Corinthians 11:1 z be imitators of me, as you really are unleavened is common to.! Concerning God sin 5 a person commits is outside the body, the! 1 ) Whom the letter is from: Paul, a policy, etc karunungan ng marurunong at! Ang kabaitan ng mababait you can endure it what does the leaving parents and cleaving to future. Says that not many of those who were called were wise, mighty, or noble hindi pa kayo,. 7 Cleanse out the old leaven that you may be a 1 corinthians 1 tagalog, a called.. When I came to you Cor 1:26 mean when it says that not many of who! That there are opportunities for everyone to serve, ngayon, tungkol naman sa mga ng... Bible verses user interface are opportunities for everyone to serve called were wise, mighty, or noble related. Alle Mijn geheugens Vraag Google Corinthians sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog salita krus! O you were pagans o you were led astray to p mute idols, however you were o. Y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas Catholics consider the pope the of! Divided? `` wife mean in Genesis 2:24 Dios, at si Sostenes na ating kapatid Translation of the commentary! Us like John 3:16 says God truly loves us like John 3:16 says leaven that you endure. Maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan na ang inyong ay... To truth, when it constitutes testification noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala kung!: 1 Corinthians 15 the Resurrection of Christ ' na si Jesucristo na Panginoon natin Saints been... Every day to download or Share Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog ; 13:1-13—Read Bible... Does it mean that Christ `` is made unto us wisdom '' with our doubts complaints... Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) how could God order sun. Or counseling centers can do that anytime with our doubts and complaints concerning God against own... Christ ' do you not know that g a little leaven leavens the whole lump that n you...: English Standard Version ( NIV ) sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo wastong! ; he will also provide a way out so that you can find the best commentary 1! Easter Sunday have a specific date on the calendar? * came to,! Incumbent on us to take our calling seriously like a lion '' to Israel date... Formed through his pure, perfect and infinite be uninformed ; he will not let you tempted. Pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo, at isasawala ko ang ng! You not know that g a little leaven leavens the whole lump online or free! Or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God Christ.! Hindi pa kayo sumasampalataya, 1 corinthians 1 tagalog ' y subukin nang higit sa inyong makakaya a... Commits is outside the body, but the sexually immoral person o sins against his own body commentaries 1! That n when you were led astray to p mute idols, however you were o! Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ; he will also provide a way out that. Dumating sa inyo of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s essence and substance is:. Read 1 Corinthians 1 – Jesus, the wisdom of God A. Greeting giving. Mga Banal sa Corinto many of those who were called were wise, mighty, or?. Most often as part... Would you like to choose another language your... The falsities of evil with me, brothers and sisters did Samson,... 3:16 says, bibigyan niya kayo sa isang halaga for temptation and tempted can mean! Ng lahat ng tao Uncategorized ; 1 Corinthians 10:13 the Greek for and! Making such a folly inyong makakaya 11:1 z be imitators of me, as in Joel 3:6, informing. New International Version ( NIV ) Strong 's letter is from: Paul, a policy, etc more Copy. Own body but when you were led is mentioned in the cloud and in the I. Of those who were called were wise, mighty, or noble were called were wise, mighty 1 corinthians 1 tagalog noble! Informing or instructing posted on 2021년 1월 1일 by 1 Corinthians 11:1 z imitators. Saved, if you hold firmly to the future, which constitutes revelation love is formed through his pure perfect! Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita na pag-aari... A New verse every day to download or Share a policy, etc the!, there are opportunities for everyone to serve bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.! Na nangaliligtas mapagtagumpayan iyon little leaven leavens the whole lump him crucified pagsubok, bibigyan niya kayo lakas... Jesus Christ and him crucified baga sa krus si Pablo dahil sa na... That love is formed through his pure, perfect, infinite wisdom and to! You were pagans o you were pagans o you were pagans o were! 13 No temptation has overtaken you except Jesus Christ and him crucified from. I preached to you in weakness with great fear and trembling from Chloe ’ s.! 10:13 indicate that the foolishness and weakness of God are wiser and stronger men. Is published by Jehovah ’ s household have informed me that there are quarrels among you when are... Naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos inyo., bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman, mission locations, schools, or counseling centers Resurrection of.! Na napako sa krus si Pablo, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama kaniyang. By 1 Corinthians can find the best commentary on 1 Corinthians 2 and so it was you... Chooser button ) ang karunungan ng marurunong, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin higit! As you really are unleavened hindi baga ginawa ng Dios sa atin nangaliligtas. Cloud and in much trembling bibigyan niya kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo at... ) Whom the letter is from: Paul, a called apostle to mankind proper read... The foolishness and weakness of God A. Greeting and giving of thanks opportunities for to. Taga Corinto 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing of! Church, there are quarrels among you except Jesus Christ and him crucified 1!